Holotropní dýchání v české televizi
Holotropní dýchání v České televizi
1.11.2018
Koronavirová (bez)moc
1.4.2020
Holotropní dýchání v české televizi
Holotropní dýchání v České televizi
1.11.2018
Koronavirová (bez)moc
1.4.2020

Co je to EFT?

Tento článek vyšel v prázdninovém dvojčísle časopisu Nová Regena: https://www.e-regena.cz/

 EFT je jednoduchá a zároveň účinná metoda, díky které si můžeme ulevit od řady fyzických a emočních problémů. Velkou výhodou této metody je, že její základní podobu se může naučit každý za pár desítek minut. A může ji použít sám, téměř kdykoli a kdekoli.

 EFT je zkratkou pro an­glický výraz Emotional Freedom Techniques, v překladu Techniky emoční svobody. EFT propoju­je to nejlepší z klasické terapie s principy čínské medicíny. Ty tvrdí, že nejsme pouze shlukem masa a kostí, ale že v nás také proudí energie systémem ener­getických drah – tzv. meridiánů. Jestli tato energie volně proudí, anebo neproudí, zásadním způ­sobem ovlivňuje naše psychické a fyzické zdraví a to, jak se cel­kově cítíme. Uvolněním, nebo chcete-li rozprouděním, těchto energií, můžeme uvolnit a vyře­šit řadu obtíží, které nás mohou trápit.

EFT vyvinul počátkem 90. let Američan Gary Craig. Společně se svojí dcerou Tinou vytvořili celý terapeutický systém, kte­rý prokázal a prokazuje svoji účinnost při řešení úzkostí, de­presí, post-traumatických stre­sových poruch, bolestí, poruch příjmů potravy a dalších obtíží. V současné době existuje více než 100 studií, které prokázaly účinnost této metody, a milióny uživatelů, kteří ji s úspěchem vyzkoušeli.

Nejviditelnějším prvkem metody EFT je poklepávání na určité body na těle, které se na­cházejí právě na energetických drahách – meridiánech. V tom­to se EFT podobá akupunktu­ře, akorát místo aplikace jehel používá podstatně příjemnější a jednodušší způsob, který mů­žeme provádět každý sám zce­la bezpečně a bezbolestně. A to tak, že jednoduše použijeme 2–3 prsty, a těmi postupně po­klepáváme na konkrétní body, které se nacházejí na hlavě, trupu a pažích. Poklepávání na body způsobuje uvolnění energií v těle. Navíc, jak zjistily výzkumy, také zklidňuje část mozku odpovědnou za stre­sovou reakci – tzv. amygdalu – a výrazně snižuje množství stresových hormonů, které tělo produkuje. Díky všem těmto mechanismům se můžeme i bě­hem krátké chvíle cítit klidnější a uvolněnější.

(Internetový odkaz na EFT manuál, podle kterého se tuto techniku můžete snadno naučit, najdete na konci článku.)

EFT však není jen poklepá­vání na meridiánové body. Je to celý terapeutický systém, který nabízí mnohem více, než jen „pouhou“ úlevu a dočasné uvolnění.

To, proč je EFT účinné i u zá­važných a chronických obtíží, kde jiné metody poskytují jen malé výsledky, a proč jsem si i já tuto metodu vybral jako hlavní nástroj ve své praxi, je, že EFT dokáže vyčistit nepří­jemné a traumatické vzpomín­ky z naší minulosti. V těchto vzpomínkách si často neseme ochromující strachy, limitující přesvědčení o sobě a o světě, vzorce chování a myšlení, které nám už dávno neslouží, a řadu dalších problémů. Bez nich by­chom mohli žít v mnoha ohle­dech lepší a kvalitnější život.

V průběhu života a především v raném věku můžeme zažívat mnoho nepříjemných událostí, které citlivá dětská psychika vnímá jako traumatizující. A ne­musí se na první pohled jednat o závažnou traumatickou udá­lost. Ty se jako záznamy uklá­dají do naší psychiky a našeho těla a formují se v něco, co mů­žeme nazvat našimi jádrovými tématy či jádrovými problémy.

 NEJČASTĚJŠÍ JÁDROVÉ PROBLÉMY JSOU:

 • Nejsem dost dobrý/á
 • Něco je se mnou špatně
 • Nemám hodnotu
 • Nezasloužím si lásku
 • Selhal/a jsem
 • Nezapadám
 • Nejsem v bezpečí, pocity strachu
 • Pocity studu a viny
 • Pocity odmítnutí
 • Pocity samoty

Většina lidí si neuvědomuje, jak moc tyto jádrové problé­my ovlivňují to, jak se cítíme, chováme, myslíme a jaký život máme. Jsou to jakési základní programy v nás, které řídí vše v našem životě. Jsou to filtry, skrze které vidíme svět. A ome­zují nás v mnoha směrech.

Žít s vnitřními pocity strachu, viny nebo s pocitem, že jsme úplně k ničemu, se nedá. Proto si naše psychika vytváří velmi chytré životní strategie – me­chanismy, jak se s těmito pro­blémy vypořádat.

NEJČASTĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STRATEGIE JSOU:

 • Musím být perfektní
 • Musím vše zvládnout
 • Musím dělat dobrý dojem
 • Musím se všem zalíbit
 • Musím mít vše pod kontrolou

Do těchto strategií lze zařa­dit také workholismus, alko­holismus a závislosti obecně, přejídání, kompulsivní a vyhý­bavé chování apod. Snažíme se jimi vyhnout nepříjemným pocitům a kompenzovat pocity nedostatku v nás. Jsou to sice důležité mechanismy, které nám pomáhají žít a přežít, ale časem si začnou vybírat svoji daň. Dříve či později se na nás negativně projeví, a to třeba formou depresí, úzkostí, únavo­vých syndromů, fyzických obtí­ží, nemocí.

A zde přichází hlavní role EFT. Tím, že vyčistíme nepří­jemné záznamy z naší minulos­ti, vyčistíme i důvody, proč naše problémy vznikly.

Jako příklad mohu uvést kli­entku, která se na mě obrátila s pocity vyčerpanosti způsobe­né stresem v práci a osobním životě a také s projevy depresí a žaludečními problémy. Trá­pily ji pocity, že je toho na ni moc, že nikdo její práci neoce­ní, a zároveň ji provázel velký strach z kritiky a selhání.

Vyčerpanost, stres v práci, žaludeční problémy a strach ze selhání samy o sobě nejsou pro EFT terapii problémy. Jsou to pouze symptomy hlubšího problému.

U této mé klientky byly já­drem problémů její hluboké pocity nedostatečnosti. Jiný­mi slovy, že taková, jaká je, je úplně k ničemu. Pocity nedo­statečnosti se snažila kom­penzovat výkonem, prací, roz­dávala se pro všechny, musela vše perfektně zvládnout. Také proto, aby ji nikdo nemohl kri­tizovat a aby dokázala, že má nějakou hodnotu. Dlouhodobé přetěžování se však vedlo ke zmíněným fyzickým i psychic­kým obtížím.

Během prvního setkání jsme zjistili, že její téma souvisí s je­jím tátou, který byl velmi tvrdý, kritický, vždy připravený pou­kázat na to, co je na ní špatně. Tátův dobrý úmysl – zocelit dceru, aby byla připravená na náročný život – u ní vedl k pře­svědčení, že je neschopná, ne­možná, k ničemu.

Postupné zpracování a vy­čištění konkrétních vzpomínek z dětství, kde ji táta jako malou holku kritizoval, vedlo k poci­tům větší sebehodnoty, klidu a uvolnění. Postupně zmizela potřeba dokazovat svoji hod­notu výkonem a rozdávat se druhým na úkor sebe. Zmizely trávicí obtíže a také problémy s únavou.

Možná se nyní ptáte, jak takové vyčištění vzpomínek vypadá a funguje. Ve své pod­statě to obnáší, že se do vzpo­mínky ve své mysli vrátíme, prožijeme ji, jako by se ode­hrávala právě teď, a poklepá­váním na meridiánové body postupně zpracujeme všechny její emočně vypjaté momenty. Díky tomu se zruší spojení mezi vzpomínkou a nepříjemnou emocí. U méně intenzivních vzpomínek můžeme tento pro­ces mnohdy zvládnout sami. U vzpomínek, kde předpoklá­dáme, že bude silnější intenzita pocitů, a u těch traumatických, je vhodné se obrátit na zkuše­ného EFT praktika.

Není úplně snadné slovy po­psat, jak vyčištění nepříjemné vzpomínky pomocí EFT fungu­je. Je lepší to přímo zažít. Mám moc rád momenty, kdy vidím klientův překvapený výraz, když vzpomínka, která jej trápi­la desítky let a byla zdrojem úz­kostí, je najednou vzpomínkou, která nevyvolává žádné emoce. Tam, kde byl dříve strach, smu­tek či vztek, je najednou klid a často i smích. Je to prostě jen událost v minulosti, která nám nezasahuje do přítomnosti. Což způsobí zásadní změny v našem současném prožívání, chování, myšlení, rozhodování. Najednou můžeme žít svobod­něji, dobře se cítit a dosahovat našich cílů.

Z toho, co jste dosud četli, Vám může být zřejmé, že EFT je možné použít v zásadě dvěma způsoby.

Základním způsobem, kdy si poklepáváním ulevíme od fyzických nebo emočních pro­jevů, které náš život aktuálně přináší. Může to být bolest hla­vy, stažený hrudník, vztek na šéfa anebo nervozita před pre­zentací. Tohle zvládne každý pomocí EFT manuálu. Zároveň je třeba brát v úvahu, že pouhé poklepávání podle manuálu je jen malou částí toho, co EFT umí, a že tento postup bude pravděpodobně přinášet „jen“ částečnou úlevu a dočasné vý­sledky.

Pokročilý způsob použití EFT obnáší jít hlouběji ke kořenům našich problémů, k našim vzpo­mínkám v minulosti, především v dětství. Tam, kde vznikalo naše pojetí toho, kdo jsme, jak funguje tento svět, co je a není možné, a mnohé další zákla­dy našeho současného života. Profesionálně vedená EFT te­rapie nikdy nezůstává pouze na povrchu, u symptomů na­šich problémů, ale jde hloubě­ji. Zde EFT poskytuje opravdu výjimečné výsledky, které jsou pevné a trvalé.

Ve své praxi se zaměřuji pře­devším na úzkosti, fóbie, pa­nické ataky, deprese a témata týkající se toho, jak vnímáme sebe, našeho sebepřijetí a se­behodnoty. Kromě EFT pou­žívám několik dalších metod a sám jsem za svůj život na sobě vyzkoušel desítky různých přístupů. EFT mě však stále pře­svědčuje nejvíce a poskytuje mně i mým klientům nejlepší výsledky.

Věřím, že když EFT dáte šan­ci i Vy, budete příjemně překva­peni.

A proč to nezkusit? Návod k EFT je zdarma k dispozici, naučíte se jej za krátkou dobu a nemá žádné vedlejší účinky. Opravdu nemáte co ztratit…

Mgr. Lukáš Srbecký

Autor článku je praktikem EFT me­tody certifikovaným přímo od spolu-zakladatelky EFT Tiny Craig

Odkazy:

Internetové stránky autora článku: www.eftporadnabrno.cz

EFT manuál: www.eftporadnabrno.cz/eft-ma­nual/

Oficiální stránky EFT: https://emofree.com/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *